ចក្ខុវិស័យ និង​បេសកកម្ម
You are here: Home \ ចក្ខុវិស័យ និង​បេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ

ធ្វើការភ្ជាប់គ្នារវាងប្រភេទអាជីវកម្ម និងការជំរុញលើការអភិវឌ្ឃន៌ផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ជំរើស។


បេសកកម្ម

ផ្ដល់នូវធនធានហរិញ្ញវត្ថុទៅដល់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម ដើម្បីជួយសហគ្រិន និងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មទាំងឡាយអោយមានការរីកចម្រើនក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម បង្កើតមុខរបរបន្ថែម និងធ្វើអោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេឈានឡើងជាលំដាប់

ប្តេជ្ញាផ្តល់នូវកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបបំផុតទៅដល់អតិថិជន ហើយលើសពីនេះទៅទៀត យើងនៅតែធ្វើការវិនិយោគបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីអោយមានការរីចម្រើនប្រកបដោយស្ថេរភាព ដែលវាអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើង