សាវតារ
You are here: Home \ សាវតារ

សាវតារបស់មីយ៉ា


មីយ៉ា ហ្វាយ​នែន​សល ភីអិលស៊ី គឺ​ជា​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ថ្មី​មួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានគោលបំណងផ្ដល់នូវធនធានហរិញ្ញវត្ថុទៅដល់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម ដើម្បីជួយសហគ្រិន និងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មទាំងឡាយអោយមានការរីកចម្រើនក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម បង្កើតមុខរបរបន្ថែម និងធ្វើអោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេឈានឡើងជាលំដាប់ ។ ពួកយើងប្តេជ្ញាផ្តល់នូវកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបបំផុតទៅដល់អតិថិជន ហើយលើសពីនេះទៅទៀត យើងនៅតែធ្វើការវិនិយោគបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីអោយមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយស្ថេរភាព ដែលវាអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ ។